මෙම චැනලයෙන් ලැබෙන ආදයම ශ්‍රී ලන්කාවේ දුප්පත් පවුල් වල දරුවන් වෙනුවෙන් වියදම් කරන බවට පොරොන්දු වන්නෙමූ..
ඒ සදහා ඔබගේ එකම එක SUBSCRIBE එකක් ඔවුනට සවියක් වේ…
*like
*comment
*plz share

My ditails 👇

* phone number- 0775696547
* email- damithprasanna1999@gmail.com